Program
Program wychowania i edukacji przedszkolnej
W przedszkolu realizowany jest program "Tropiciele- Roczne przygotowanie przedszkolne", oraz „ Tropiciele- czterolatek” i „ Tropiciele- trzylatek” autorstwa Beaty Gawrońskiej i Emiliii Raczek wydawnictwa WSiP, który wspomagany cyklem książek ułatwi stopniowe przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej.

Cele wychowania przedszkolnego:
 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność ruchową aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach, grach sportowych;
 6. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijanie u dzieci umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 7. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 8. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej;
 9. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w szkolnym kształceniu.
Dla osiągnięcia tych efektów edukacyjnych będziemy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:
 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy u dzieci.
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności ruchowej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 9. Wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne.
 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
Efekty programu:
 1. Ukształtowanie u dzieci dojrzałości szkolnej.
 2. Skuteczne przygotowanie dzieci do przekroczenia progu szkoły podstawowej.
 3. Rozbudzenie u dzieci ciekawości poznawczej, szczególnie w zakresie matematyki i muzyki.