PRZEDSZKOLE „DOBRY START” W BĘDZINIE

Wszystkie dzieci od urodzenia nastawione są na własny rozwój, na osiągnięcie niezależności i samodzielności. Naszym zadaniem jako przedszkola jest wspieranie dzieci i rodziców w działaniach służących osiąganiu tych celów. Dlatego też postanowiliśmy wprowadzić do programu nauczania elementy metody Marii Montessori, której podstawą jest szanowanie indywidualności i niezależności każdego dziecka, jeśli chodzi o jego rozwój emocjonalny, umysłowy, fizyczny i duchowy. Wierzymy bowiem, że każde dziecko jest inne, a wspierając indywidualnie cechy jego osobowości dajemy mu szansę wszechstronnego rozwoju i lepszego startu w dorosłe życie.

Przedszkole składa się z jednego oddziału (dwie grupy) i jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Grupa liczą do 13 osób z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.

Posiadamy:

 1. salę zabaw,
 2. salę do zajęć edukacyjnych,
 3. pomieszczenie do leżakowania,
 4. kuchnię i jadalnię,
 5. zaplecze socjalne,
 6. dwie toalety.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący w porozumieniu z Rodzicami. Pracuje w godzinach: od 7.00 do 17.00 we wszystkie dni robocze.

Pomieszczenia, w których będą się odbywały zajęcia, są wyposażone w sprzęt, pomoce naukowe konieczne do realizacji programu wychowania przedszkolnego i spełniają wszystkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz przeciwpożarowe zapewniając bezpieczeństwo wszystkim dzieciom przebywającym na terenie obiektu.

 

PODSTAWA PRAWNA

Niepubliczne Prywatne Przedszkole „Dobry Start” działa na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych pod numerem E. 4320-1/09.

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje: Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Przedszkole realizuje nauczanie w zakresie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Placówka działa na podstawie:

 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 07. 09. 1991 r. art. 82-90 (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), oraz Dz. U. nr 256 z 2004 r.
 2. Rozporządzenia MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz. U. nr 51 2002 r.
 3. Rozporządzenia MEN z dnia 23 sierpnia.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz. U. nr 157 z 2007 r.
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania Dz. U. nr 7 z 2008 r.
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działań
 6. Statutu Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Dobry Start”.