PROGRAM WYCHOWANIA I EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

W programie wychowawczym realizujemy zachętę Marii Montessori „podążaj za dzieckiem” i pomagamy wprowadzać dzieci poprzez mądrą zabawę w fascynujący świat edukacji wiedząc, że dziecko od urodzenia do szóstego roku życia ma najbardziej chłonny umysł.

Cele wychowania przedszkolnego:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność ruchową aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach, grach sportowych;
 6. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijanie u dzieci umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 7. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 8. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej;
 9. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w szkolnym kształceniu.

Dla osiągnięcia tych efektów edukacyjnych będziemy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy u dzieci.
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności ruchowej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 9. Wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne.
 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Efekty programu:

 1. Ukształtowanie u dzieci dojrzałości szkolnej.
 2. Skuteczne przygotowanie dzieci do przekroczenia progu szkoły podstawowej.
 3. Rozbudzenie u dzieci ciekawości poznawczej, szczególnie w zakresie matematyki i muzyki.

Program i podręczniki:

Program wychowania przedszkolnego „Kocham Przedszkole” WSiP Warszawa 2016, wznowienie 2017 nr dopuszczenia :ISBN 978-83-02-17115-4 Zgodny z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Podręczniki:

 1. „Przygoda z uśmiechem. Roczne przygotowanie przedszkolne” – nr dopuszczenia ISBN 978-83-02-14212-3
 2. „Przygoda z uśmiechem. Czterolatek” – nr dopuszczenia ISBN 978-83-02-15387-7
 3. „Przygoda z uśmiechem. Trzylatek” – nr dopuszczenia ISBN: 978 83 02 16316 6